Slide 1
Director financer

Directors financers

Direcció financera

Es duu tota la responsabilitat del departament financer que calgui: balanç, compte de resultats, tresoreria, orígens i aplicacions, valoracions de projectes, finançament i negociació bancària, gestió de subvencions, préstecs subvencionats, capital risc, business angels, societats de garantia recíproca, nous productes financers d’actiu i passiu, etc.

Seguiment de projectes

Delegació de l’empresa per al seguiment del pipe line d’un projecte: dates, responsabilitats, pressupost, camí crític, compliment de contractes (clàusules de premi i penalització), vessant legal, etc. Reestructuració / ampliació d’aquests.

Monitorització del BackOffice econòmic

S’estructura una sèrie de paràmetres econòmics (generals, sectorials, empresarials) per tal de fer un seguiment continu i proper i poder establir correlacions que ajuden en la presa de decisions empresarials.