Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Què aportem Què aportem Què aportem Què aportem

Què aportem

El servei que es dóna pot ser de manera indistinta a una gran empresa, a una PIME o a una gran administració pública. L’interlocutor habitual serà el president, el CEO, el director general, l’emprenedor, el primer ministre o un ministre que detecta punts que cal millorar en la seva organització i amb voluntat d’anar endavant.

Què es pot proveir? Cada projecte serà molt especial, molt fet a mida en contingut, recursos i durada, però es poden estandarditzar, com ara:

Canvis Estratègics

Es redefineix l’estratègia de la companyia. Es refà la missió i la visió en vistes a millorar l’acció de màrqueting / comercial, unes millors operacions o l’optimització de la part administrativa / econòmica / financera / fiscal. Es detalla al màxim el pla de treball.

Outmanagement de la gestió

S’actua com una direcció general externa de suport a la interna per a temes concrets i per a un temps determinat. La necessitat pot sorgir per canvis en el mercat o per augment de l’activitat (més facturació, diversificació sectorial, etc.), entre altres causes.

Direcció financera

Es duu tota la responsabilitat del departament financer que calgui: balanç, compte de resultats, tresoreria, orígens i aplicacions, valoracions de projectes, finançament i negociació bancària, gestió de subvencions, préstecs subvencionats, capital risc, business angels, societats de garantia recíproca, nous productes financers d’actiu i passiu, etc.

Establir balanços

Establir balanços complexos ad hoc per a projectes concrets: subvencions, préstecs subvencionats, capital risc, préstec participatiu, business angels, pool bancari nacional i internacional. Enginyeria financera.

Negociacions

Es negocia en nom de l’empresa amb administracions públiques, clients, proveïdors, etc., per a tasques concretes. Àmbit nacional i internacional.

Seguiment de projectes

Delegació de l’empresa per al seguiment del pipe line d’un projecte: dates, responsabilitats, pressupost, camí crític, compliment de contractes (clàusules de premi i penalització), vessant legal, etc. Reestructuració / ampliació d’aquests.

Monitorització del back office econòmic

S’estructura una sèrie de paràmetres econòmics (generals, sectorials, empresarials) per tal de fer un seguiment continu i proper i poder establir correlacions que ajuden en la presa de decisions empresarials.

Confecció de plans de negoci

El document del pla de negoci és una eina bàsica per a qualsevol projecte empresarial. S’estructuren tots els punts (màrqueting, operacions, finances, legal, pla d’expansió i contingència, etc.) perquè sigui una peça molt potent de control del risc empresarial i maximitzi la probabilitat d’èxit. Ideal per a emprenedors: start-up, spin-off, etc.